TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2832 TCT/ĐTNN
V/v hướng dẫn chính sách thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2004

Kính gửi: Văn phòng Đại diện TOMEN Nhật Bản

Trả lời câu hỏi - kiến nghị của Văn phòng tại Hội đồng đối thoại giữ Bộ Tài chính với các Doanh nghiệp về lĩnh vực Thuế và Hải quan ở thành phố Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 7 năm 2004 về việc thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữ Việt Nam và Nhật Bản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để được miễn thuế thu nhập cá nhân theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam và Nhật Bản thì các đối tượng áp dụng theo Hiệp định phải thực hiện thủ tục quy định tại Mục V.2 Thông tư số 95/1997/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn và giải thích nội dung các điều khoản của Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam và các nước đã ký kết có hiệu lực thi hành tại Việt Nam; Thông tư số 37/2000/TT-BTC ngày 5 tháng 5 năm 2000 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/1997/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Quý Văn phòng được biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc