BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 2833TCT/ĐTNN
V/v hướng dẫn xác định doanh thu và xuất hoá đơn

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2004

Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Sino Pacific

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin ly hôn thuận tình bản mới nhất do tòa án phát hành năm 2020

Trả lời công văn số 040601 ngày 5 tháng 06 năm 2004 của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Sino Pacific hỏi về thời điểm ghi nhận doanh thu và xuất hoá đơn GTGT đối với hoạt động dịch vụ thiết kế và giám sát các dự án xây dựng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 2.2, Khoản 2, Mục II, Phần B, Thông tư số 128/2003/TT /BTC ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 2 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp thì thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với dịch vụ là thời điểm dịch vụ hoàn thành hoặc xuất hoá đơn bán hàng.

Căn cứ theo quy định nêu trên, khi khách hàng thanh toán cho - Công ty số tiền tương ứng theo thực tế công việc, Công ty phải xuất hoá đơn GTGT và ghi nhận doanh thu thực tế đã thu được tiền. Khoản chênh lệch doanh thu theo phương pháp căn cứ vào tỷ lệ phần trăm (%) chi phí đã phát sinh so với tổng chi phí ước tính xác định trong công tác kế toán, công ty điều chỉnh, theo dõi trên công nợ với khách hàng.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Sino Pacific biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

>> Xem thêm:  Ủy quyền cho người khác làm thủ tục sang tên xe máy (ô tô) được không?