TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2834 TCT/TS
V/v trả lời chính sách thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1 8654 CT/TH-DT ngày 9 tháng 8 năm 2004 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách thu tiền sử dụng đất (SDĐ). Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trong khi chưa có Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai năm 2003, Bộ Tài chính đã có công văn số 7760/TC-QLCS ngày 14 tháng 7 năm 2004 và công văn số 9124 TC/TCT ngày 17 tháng 8 năm 2004 hướng dẫn về thu tiền SDĐ.

1. Căn cứ Khoản 4 Điều 50 Luật đất đai năm 2003 thì: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận… và không phải nộp tiền SDĐ”. Theo đó, hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng (mua) đất sau ngày 15 tháng 10 năm 1993, mà đất đó đã ở ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 (người bán đã ở từ nước ngày 15 tháng 10 năm 1993), nay người nhận chuyển nhượng (người đang sử dụng đất) được Uỷ ban nhân phường, xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì không phải nộp tiền SDĐ; Trường hợp đất ở đó mới được sử dụng sau ngày 15 tháng 10 năm 1993 (tính từ thời điểm người bán lần đầu bắt đầu sử dụng đất ở sau ngày 15 tháng 10 năm 1993) thì người nhận chuyển nhượng (người đang sử dụng đất) phải nộp tiền SDĐ.

2. Các trường hợp không thuộc đối tượng không phải nộp tiền SDĐ theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 50 của Luật đất đai 2003, vẫn tiếp tục thực hiện chính sách thu tiền SDĐ theo Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về thu tiền SDĐ, kết cả trường hợp mua nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ thu các khoản thu về đất, giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, tránh phiền hà cho người nộp thuế và Lệ phí trước bạ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương