BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 284/BXD-KTXD
V/v: Định mức đắp đất thủ công công trình thuỷ lợi.

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2008

Kínhgửi: Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Gia Lai

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 93/VB - KTCT ngày 22/8/2008 của Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi Gia Laivề định mức đắp đất thủ công công trình thuỷ lợi. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Định mức dự toán công trình xây dựng– Phần xây dựng công bố kèm theo công văn số 1776/BXD – VP ngày 16/08/2007 củaBộ Xây dựng tại Mã hiệu AB. 13200 (đắp bờ kênh mương) đã bao gồm: công tácchuẩn bị mặt bằng (dãy cỏ, bóc đất hữu cơ, xúc đất đổ đúng nơi quy định, hoặcđổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m để vận chuyển). Đắp kênh mươngbằng đất đã đào, đổ đống tại nơi đắp hoặc vận chuyển trong phạm vi 30m. San,đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, bạt vỗ mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Căn cứ hướng dẫn trên, Công tyKhai thác công trình thuỷ lợi Gia Lai tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận
- Như trên;
- Lưu VP - BXD, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh