TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2846 TCT/ĐTNN
V/v trả lời câu hỏi tại Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính và DN

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2004

Kính gửi: Công ty Bao bì nhựa Ngai Mee (Khu công nghiệp Sóng Thần)

Trả lời câu hỏi của Công ty Bao bì nhựa Ngai Mee - kCN Sóng Thần tại Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính và các doanh nghiệp - Khu vực phía Nam tháng 8/2004, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về định mức cung cấp suất ăn cho nhân viên

Theo quy định tại Điểm 3.2, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì: Khoản chi phí tiền ăn giữa ca do giám đốc hoặc chủ cơ sở kinh doanh quyết định phù hợp với hiệu quả sản xuất, kinh doanh nhưng phải đảm bảo mức chi hàng tháng cho mỗi người lao động không vượt quá mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định đối với công chức Nhà nước. Riêng chi phí ăn định lượng cho người lao động đối với một số ngành nghề đặc biệt thực hiện theo văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động.

2. Về hạch toán vào chi phí đối với hàng hoá hư hỏng phải huỷ bỏ

Căn cứ theo hướng dẫn tại điểm 2.1, mục III, phần A Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/2/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN: “Mọi trường hợp tổn thất vật tư, hàng hoá đều không được tính giá trị vật tư, hàng hoá tổn thất vào chi phí hợp lý”.

Giá trị hàng hoá tổn thất được bù đắp bằng các khoản giá trị bồi thường (của các tổ chức, cá nhân gây ra tổn thất và của các tổ chức bảo hiểm theo hợp đồng), quỹ dự phòng tài chính. Giá trị tổn thất còn lại (nếu không được bù đắp hết) được đưa vào lỗ và trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc