VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2864/VPCP-KTN
V/v Công ty Essar Vietnam xin tham gia đầu tư vào các dự án dầu khí

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Công ty Essar Vietnam.

Xét đề nghị của Công ty Essar Vietnam tại thư đề ngày 25tháng 2 năm 2008 về việc xin tham gia đầu tư vào các dự án dầu khí, Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc trực tiếp vớiCông ty Essar Vietnam về các nội dung nêu trong thư, báo cáo Thủ tướng Chínhphủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty Essar Vietnam biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, TTĐT;
- Lưu: VT, DK (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý