UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 2865/GDĐT –KT&KĐCL
Về: tham gia ý kiến về dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông ;
- Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên ;
- Hiệu trưởng trường Bổ túc văn hoá trực thuộc và trường ngành .

Theo văn bản số 906/KT- KĐ ngày 03.12.2007 của Bộ Giáodục và Đào tạo – Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đã dự thảo Quychế thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, phân chia thành 225 vấn đề để các đơn vịnghiên cứu, trả lời đủ 225 vấn đề để làm cơ sở hoàn thiện văn bản trước khi banhành Quy chế.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tham gia ýkiến về dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT (dự thảo Quy chế thi tốt nghiệpTHPT được phổ biến trên Website Sở Giáo dục và Đào tạo).

Các đơn vị gửi ý kiến về Phòng Khảo thí và Kiểm địnhchất lượng giáo dục (Phòng C2) trước ngày 13.12.2007.

Nơi nhận:
- Như trên “ để thực hiện” ;
- Lưu (VP ; KT&KĐCL).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Ngai