ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số : 2883/GDĐT-VP
Về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2007

Kính gửi :

- Trưởng phòng giáo dục các quận ( huyện);
- Hiệu trưởng các trường THPT, CĐ, TCCN và trực thuộc.

Căn cứ công văn số 12913/BGDĐT-HSSV ngày 07/12/2007 và công văn số 12914/BGDĐT-HSSV ngày09/12/2007 cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo an ninh trật tự trong nhàtrường và trật tự an toàn xã hội. Tiếp theo công văn số 2780/GDĐT-VP ngày28/11/2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghịthủ trưởng các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các nội dung sau :

1/ Tăng cường các biện pháptuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về chủtrương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về tình hình chính trị, xã hội trongvà ngoài nước, về vị trí, vai trò và trách nhiệm của thanh niên, học sinh, sinhviên trong nhà trường và trong cộng đồng, tránh để bọn phản động và các phần tửcơ hội chính trị lợi dụng tụ tập biểu tình trái pháp luật, ảnh hưởng xấu đến anninh, trật tự toàn xã hội.

2/ Thông qua các tổ chức Đoàn,Hội, diễn đàn, trang web của nhà trường … triển khai hệ thống nắm bắt tình hìnhtư tưởng của học sinh, sinh viên để có biện pháp xử lý kịp thời.

3/ Nghiêm cấm học sinh, sinhviên tụ tập biểu tình trái pháp luật. Khi có vụ việc xảy ra, yêu cầu Hiệutrưởng các đơn vị trực tiếp giải quyết và cử cán bộ các bộ phận chức năng cómặt tại hiện trường để phối hợp giải quyết tại chổ những vấn đề liên quan vàbáo cáo ngay về Thường trực Ban công tác giáo dục chính trị - tư tưởng ngànhtheo số điện thoại : 08-8294016 hoặc 0913.626466.

Sở Giáo dục và Đào tạo đềnghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Đ/Ủy, BGĐ;
- Công đoàn ngành GDTP
- Trưởng phòng, ban Sở;
- Lưu.VP

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Tô Thị Thanh Nga