TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 2888/CT-TTHT
V/v: Trả lời thắc mắc về thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2008

Kính gửi:

Công ty TNHH MAERSK Việt Nam
Số 28 Phùng Khắc Khoan, quận 1

Trả lời văn thư không số đề ngày10.3.2008 của Công ty “V/v: Đơn vị tiền tệ trên hóa đơn GTGT”, Cục Thuế TP có ýkiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9.4.2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng(có hiệu lực thi hành từ 4.6.2007);

Căn cứ công văn số 555/TCT-HTngày 21.1.2008 của Tổng cục Thuế về việc phát hành hóa đơn GTGT bằng USD;

Trường hợp Công ty lập hóa đơnGTGT đối với doanh số cung cấp hàng hóa, dịch vụ có gốc ngoại tệ thì giá bán,thuế GTGT và tổng giá trị thanh toán được ghi bằng USD nhưng phải ghi rõ trênhóa đơn tỷ giá quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng doNgân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu để xácđịnh thuế GTGT phải nộp.

Cục Thuế TP thông báo để Công tybiết và thực hiện. Nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ Cục Thuế TP(Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ) để được hướng dẫn thêm./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra Thuế số 1;
- Lưu: HC, TTHT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Xuân Dương