BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 2907/TCHQ-GSQL
V/v nhập vải vụn phế liệu làm nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2008

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công vănsố 712/HQQN-NV ngày 05/06/2008 của Cục Hải quan Quảng Ninh báo cáo và xin ý kiếnchỉ đạo về việc nhập khẩu mặt hàng vải vụn phế liệu (100% polyeste, bị loại ratừ quá trình cắt may, chưa qua sử dụng) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất xuấtkhẩu của Công ty TNHH Sợi hóa học Thế kỷ mới Việt Nam, lô hàng này được chuyểnvề cảng Hải Phòng theo vận đơn số NYKS 3110288528, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

- Quyết định số 12/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/09/2006 do Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường ban hànhDanh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, theo đó mặt hàngvải vụn phế liệu mà Công ty TNHH Sợi hóa học Thế kỷ mới Việt Nam nhập khẩu đểlàm nguyên liệu SXXK, có tên "vải vụn", có mã HS là"6310901000" không nằm trong Danh mục nêu trên. Mặt hàng này được hiểulà phế liệu thuộc Danh mục cấm nhập khẩu theo Phụ lục I, Nghị định số 12/2006/NĐ-CPngày 23/01/2006 của Chính phủ.

- Cục Bảo vệ Môitrường có công văn số 109/BVMT ngày 23/01/2008 hướng dẫn việc nhập khẩu phế liệucủa Công ty TNHH Sợi hóa học Thế kỷ mới Việt Nam thuộc loạiphế liệu nhựabị loại từ quá trình sản xuất chưa qua sử dụng và được phép nhập khẩulàm nguyên liệu sản xuất, nhưng đối chiếu với các văn bản quy phạm pháp luậthiện hành thì mặt hàng này không được phép nhập khẩu.

Đề nghị Cục Hảiquan Quảng Ninh thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 12/2006/QĐ-BTNMT nêu trên. Trường hợp, Công ty không nhất trí với cách giải quyết của cơ quan Hảiquan thì đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Bộ Tài nguyên Môi trường để đượchướng dẫn, giải quyết.

Tổng cục trả lờiđể Cục Hải quan Quảng Ninh thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu