THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 291/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị củaBộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 910/BKH-KTĐN ngày13 tháng 02 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án "Phát triển giaothông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ" vay vốn của Ngân hàng Thế giới(WB) với tổng mức đầu tư là 200 triệu USD, trong đó vốn vay của WB là 170 triệuUSD, vốn đối ứng (30 triệu USD) được bố trí trong dự toán ngân sách hàng nămcủa Bộ Giao thông vận tải theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Báo cáonghiên cứu khả thi, ra quyết định đầu tư theo quy định hiện hành và chịu tráchnhiệm toàn diện về hiệu quả sử dụng vốn vay cho Dự án./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: TH, CN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 15

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm