BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2911/TCHQ-GSQL
V/v: hướng dẫn thủ tục hải quan xuất khẩu gỗ có nguồn gốc từ nhập khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Trả lời vướng mắc về thủ tục xuất khẩu gỗ có nguồn gốc từ gỗ nhập khẩu theo phản ánh của một số đơn vị (Cục Hải quan Nghệ An tại công văn số 483/HQNA-NV ngày 25/05/2007; Cục Hải quan TP Đà Nẵng tại công văn số 527/HQĐNg-NV ngày 10/05/2007; Cục Hải quan Bình Dương tại công văn 853/HQBD-NV ngày 11/05/2007; Cục Hải quan Hà Nội tại công văn số 626/HQHN-NV ngày 08/05/2007), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc làm thủ tục hải quan xuất khẩu gỗ có nguồn gốc từ nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3338/TCHQ-GSQL ngày 26/07/2006 của Tổng cục Hải quan;

2. Riêng về thuế thực hiện theo công văn số 5226/BTC-TCHQ ngày 18/04/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính);
- Cục KTSTQ, Cục ĐTCBL, Vụ KTTT;
- Công ty TNHH TM Thiên Lộc
(đ/c: 27/157 Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An)
(thay trả lời c/v ngày 28/05/2007);
- Công ty Thiên Long
(đ/c: 18 A1 KCN Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh)
(thay trả lời c/v số 18/TL-BN ngày 08/05/2007);
- Xí nghiệp Đồ gỗ Đức Dương
(đ/c: 11B1 KCN Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh)
(thay trả lời đơn ngày 08/05/2007);
- Website Hải quan;
- Lưu VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Túc