VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2917/VPCP-QHQT
V/v thực hiện thỏa thuận Việt Nam-Trung Quốc về Hiệp định GMS

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông Vận tải, Ngoại giao, Tài chính, Công an, Quốc phòng, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Xét báo cáo của Bộ Giao thôngVận tải tại văn bản số 2470/BGTVT-HTQT ngày 10/5/2007 về việc triển khai BảnGhi nhớ Việt Nam-Trung Quốc thực hiện Hiệp định GMS tại cặp cửa khẩu quốc tếLào Cai-Hà Khẩu, , Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Bộ: Quốc phòng,Công an, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế có kế hoạch đàotạo cán bộ, chuẩn bị các văn bản hướng dẫn và lắp đặt các trang thiết bị cầnthiết tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai để thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ cácVương quốc Campuchia, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Liên bang Mi-an-ma, Cộng hòadân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namvề tạo thuận lợi cho vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới (Hiệp địnhGMS) theo đúng cam kết tại Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về triển khai banđầu tại cặp cửa khẩu Lào Cai (Việt Nam) - Hà Khẩu (Trung Quốc) đã ký ngày20/3/2007 tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh LàoCai bố trí mặt bằng, lập dự án xây dựng bãi kiểm tra chung hàng hóa tại cửakhẩu quốc tế Lào Cai, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan chỉ đạo các ban,ngành có liên quan của tỉnh triển khai thực hiện Hiệp định GMS theo thỏa thuậncủa Bản Ghi nhớ nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTg và các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, các Vụ: CN, ĐP, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3), 24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc