BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2920/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

- Cục hải quan Thành Phố Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH Silver Net (Khu Công nghiệp Đồng An, Thuận An, Bình Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 20/CV 2007 ngày 24/4/2007 của Công ty TNHH SILVER NET về việc xin giải toả cưỡng chế và công văn số 835/HQTP-NV ngày 30/3/2007 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc đề nghị xử lý miễn phạt chậm nộp thuế (số tiền: 157.050.095 đồng). Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1.1, mục 1, công văn số 8131TC/TCT ngày 27/8/2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử phạt chậm nộp;

Căn cứ quy định tại khoản 6, mục I và khoản 1, mục IV, phần E Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra lại trường hợp phạt chậm nộp thuế đối với Công ty TNHH SILVER NET; Nếu Công ty đã thực xuất khẩu hàng hoá tạm nhập khẩu của 6 tờ khai tạm nhập trong năm 2000 – 2001 (có danh sách kèm theo) trong thời hạn quy định nhưng chưa làm thủ tục thanh khoản kịp thời; Công ty đã nộp thuế để tránh bị cưỡng chế nợ thuế và sau đó đã có quyết định hoàn lại thuế của cơ quan Hải quan, thì:

1/ Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan về hành vi chậm thanh khoản;

2/ Không xử lý phạt chậm nộp thuế đối với trường hợp này;

3/ Giải toả cưỡng chế cho Công ty nếu ngoài số nợ phạt chậm nộp thuế 157.050.095 đồng, Công ty không có khoản nợ thuế quá hạn nào khác và Công ty đáp ứng đủ điều kiện để được nhập khẩu hàng hoá.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Công ty được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An