BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2924/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý thuế ô tô nhập khẩu

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

- Cục hải quan Tp. Hải Phòng- Công ty cổ phần du lịch thương mại và đầu tư
(16A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng – Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 38/CV ngày 04/05/2007 của Công ty cổ phần Du lịch thương mại và Đầu tư xin được tạm giải tỏa cưỡng chế do nợ thuế truy thu sau tham vấn đối với 01 chiếc xe ô tô nhập khẩu theo Tờ khai nhập khẩu số 1655/NK /KD/KV3 ngày 03/03/2005 mở tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng KV3 (thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 63 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Để tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Du lịch thương mại và Đầu tư, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty được làm thủ tục nhập khẩu đối với lô hàng đã về đến Cảng Hải Phòng theo thông báo số Q-24 ngày 10/05/2007 của Công ty Nam Long Minexco.LTD với điều kiện:

+ Công ty không có nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp khác ngoài số thuế của tờ khai nhập khẩu số 1655/NK /KD/KV3 nêu trên.

+ Công ty phải thực hiện nộp đủ thuế trước khi nhận hàng.

+ Công ty phải có cam kết chấp hành nộp đủ số thuế theo quyết định điều chỉnh của cơ quan Hải quan đối với tờ khai nhập khẩu số 1655/NK /KD/KV3 nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Công ty cổ phần Du lịch thương mại và Đầu tư được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An