BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 293/BXD-KTTC
V/v: Điều chỉnh dự toán theo quy định tại Thông tư số 03/2005/TT - BXD.

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2008

Kínhgửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 07/BNN - TL ngày 02/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việcđiều chỉnh dự toán theo quy định tại Thông tư số 03/2005/TT -BXD ngày 04/3/2005,Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Để đảm bảo việc điều chỉnh tiềnlương phù hợp thời điểm tăng lương theo quy định hiện hành của Chính phủ tại điểm 4 mục III Thông tư số 03/2005/TT -BXD ngày 04/3/2005 củaBộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình cho phépđiều chỉnh đối với khối lượng xây dựng thực hiện từ ngày 01/10/2004. Trường hợptrong hợp đồng các bên đã thoả thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trìnhthực hiện (Hợp đồng trọn gói), Chủ đầu tư và Nhà thầu xây dựng thương thảo bổsung hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định. Nội dung,tiêu chí để có cơ sở thương thảo bổ sung hợp đồng là chế độ chính sách của Nhànước ban hành cho người lao động. Không điều chỉnh chi phí nhân công cho nhữngkhối lượng công tác đã hoàn thành nghiệm thu, thanh toán.

Căn cứ hướng dẫntrên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thựchiện theo quy định hiện hành./.


Nơi nhận
- Như trên;
- Lưu VP - BXD, Viện KTXD;
- Vụ KTTC. THa 8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đinh Tiến Dũng