ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số : 2939/GDĐT-VP
Về thực hiện báo cáo công tác an ninh trật tự trong trường học hàng tháng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Trưởng phòng giáo dục các quận ( huyện);
- Hiệu trưởng các trường THPT, CĐ, TCCN và trực thuộc.

Căn cứ công văn số 12914/BGDĐT-HSSV ngày 09/12/2007 cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo anninh trật tự trong nhà trường và trật tự an toàn xã hội; công văn số 2780/GDĐT-VP ngày 28/11/2007 và số 2883/GDĐT-VP ngày 11/12/2007 của Sở Giáo dụcvà Đào tạo về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.Để nắm bắt kịp thời tình hình an ninh, trật tự tại các đơn vị. Sở Giáo dục vàĐào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện báo cáo tình hình an ninh trongtrường học hàng tháng (theo mẫu đính kèm).

Thời gian: bắt đầu thực hiện từtháng 01/2008.

Nơi nhận: Thường trực Ban côngtác giáo dục chính trị - tư tưởng.

Đề nghị thủ trưởng các đơn vịnghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận :- Như trên;
- Đ/Ủy, BGĐ Sở;
-Trưởng phòng, ban Sở;
-TT Ban CT CTTT;
- Lưu.VP.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Ngai

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ( PGD) : ……………
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

TP. Hồ Chí Minh, ngày……. tháng…… năm 2008

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN NINH TRẬT TỰ TRONG TRƯỜNG HỌC

THÁNG: …………..
(gởi về Thường trực Ban công tác giáo dục chính trị - tư tưởng trước ngày 20mỗi tháng, nếu mục nào không có vi phạm thì ghi rõ không ( 0) vào mục đó)

1. Đánh nhau, gây rối trật tựtrong và ngoài nhà trường :

Số vụ :………………………………………………………………………………………………….…..

Nội dung từng vụ việc:

..……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

2. Vi phạm pháp luật ( trừLuật Giao thông) :

Học sinh

Giáo viên

Số vụ

Nội dung từng vụ việc:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

3. Sử dụng, tàng trữ ma túy :

Học sinh

Giáo viên

Số vụ

Nội dung từng vụ việc:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

4. Vi phạm Luật giao thông :

Học sinh

Giáo viên

Số vụ

5. Các vụ việc bất thường xảyra trong tháng :

HIỆU TRƯỞNG ( TRƯỞNG PGD)
( ký tên & đóng dấu)