VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2941/VPCP-QHQT
V/v Triển khai Sáng kiến Một Liên hợp quốc tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3489/BKH-KTĐN ngày 22 tháng 5 năm 2007) về việc triển khai Sáng kiến Một Liênhợp quốc tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương xây dựng Một Kế hoạch chung hợp tácgiữa Việt Nam và các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam với các nội dung nhưkiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tàichính, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan sớm hoànthiện Dự thảo Quy chế quản lý chương trình chung (HPMG) áp dụng trước hết chocác dự án do UNICEF và UNFPA tài trợ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phêduyệt.

3. Giao Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với các tổ chứcLiên hợp quốc tại Việt Nam trong việc xây dựng, triển khai, thực hiện các nộidung của Sáng kiến Một Liên hợp quốc tại Việt Nam; các vấn đề vượt thẩm quyền,trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ TH, KG, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc