BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2971/BKHCN-TĐC
V/v Phân loại ô tô

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2004

Kính gửi:

- Xí nghiệp tư doanh Xuân Kiên.
- Nhà máy ô tô Cổ Loa

Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được công văn số 143 XKVP/ĐK ngày 23/8/2004 của xí nghiệp tư doanh Xuân Kiên, công văn số 118/CNMK-CV ngày 20/9/2004 và công văn số 122/CNMK-CV ngày 24/9/2004 của nhà máy ô tô Cổ Loa (Chi nhánh Công ty Mekong Auto) về việc phân loại ô tô do doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp từ bộ linh kiện nhập khẩu.

Sau khi xem xét Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7271: 2003 Ô tô - Phân loại theo mục đích sử dụng (tiêu chuẩn này chưa bắt buộc áp dụng), trên cơ sở tham khảo tiêu chí phân loại ô tô Pick - up cabin kép quy định trong Chú giải Hệ thống hài hoà và mô tả mã hàng hoá của Tổ chức Hải quan Thế giới, phiên bản năm 2002 (HS 2K), Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

Xếp các loại xe được sản xuất, lắp ráp từ các bộ linh kiện nhập khẩu dưới đây vào mục 3.2.8 Ô tô Pick - up chở hàng cabin kép của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7271: 2003:

- Loại xe Pick-up nhãn hiệu DEER gồm các Model CC1021LSR, CC1021LR, CC1021 CR do Xí nghiệp tư doanh Xuân Kiên sản xuất, lắp ráp;

- Loại xe Pick-up nhãn hiệu ADMIRAL BQ-1020A do Nhà máy ô tô Cổ Loa sản xuất, lắp ráp.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Quý doanh nghiệp biết.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải