BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2972/TCHQ-KTTT
V/v: Xác định giá tính thuế Xe ô tô Toyota Prado NK

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Cục hải quan Thành Phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1120/HQTP-TGTT ngày 25/4/2007 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo cơ sở, căn cứ, nguồn thông tin xác định giá tính thuế đối với mặt hàng xe ô tô hiệu Toyota Landcruiser Prado.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, công văn số 3263/TCHQ-KTTT ngày 19/7/2006 của Tổng cục Hải quan theo đó: Việc xác định giá tính thuế theo phương pháp 6 đối với mặt hàng xe ô tô nói riêng và các mặt hàng khác nói chung phải căn cứ vào tất cả các nguồn thông tin dữ liệu hiện có tại thời điểm xác định giá tính thuế nhưng không thấp hơn mức giá của mặt hàng giống hệt, tương tự được chấp nhận trị giá khai báo hoặc điều chỉnh trước đó.

Đối với trường hợp xác định trị giá mặt hàng xe ôtô 8 chỗ hiệu Toyota Landcruiser Prado; qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu (GTT22) và theo báo cáo của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh, thì mặt hàng này tại thời điểm xác định trị giá tính thuế tại Hải quan một số địa phương và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã có giá khai báo và giá điều chỉnh mặt hàng này là 27.000 USD/chiếc trở lên (tại Tp.Hồ Chí Minh giá từ 27.000 đến 27,720USD/c); nhưng Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh vẫn xác định trị giá tính thuế là: 23.400 USD/c đối với loại xe có dung tích 3.0, máy dầu và 24.000 USD/c đối với loại xe có dung tích 2.7, máy xăng dựa trên thông tin tra cứu trên mạng tại DUBAI cụ thể tại trang web: (www.carscarch.com/787294.htm) 26.000 USD/c là chưa phù hợp với hướng dẫn tại các văn bản nêu trên của Tổng cục, gây chênh lệch về mức giá xác định khoảng 4.000 USD/c so với mặt hàng giống hệt, tương tự có sẵn trên hệ thống GTT22 đã được xác định trị giá tại các địa phương khác.

Từ những căn cứ nêu trên, yêu cầu Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh:

1. Làm rõ trách nhiệm của các cán bộ có liên quan trong việc tham mưu, xác định trị giá, tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn đơn vị, tuyệt đối không để tình trạng như trên tiếp tục tái diễn.

2. Xử lý các lô hàng xe ô tô Toyota Prado nhập khẩu trong toàn đơn vị như sau:

- Đối với các lô hàng đã tham vấn, điều chỉnh thì chuyển Chi cục kiểm tra sau thông quan cùng với các nghi ngờ kèm theo để tiếp tục xác minh, làm rõ trị giá thực thanh toán theo quy định.

- Đối với các lô hàng còn trong thời hạn tham vấn và chưa tham vấn thì tổ chức tham vấn, bác bỏ trị giá và xác định giá tính thuế, thu đủ thuế trên cơ sở các thông tin dữ liệu có sẵn trên hệ thống GTT22, không áp dụng mức giá không phù hợp như báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 1120/HQTP-TGTT ngày 25/5/2007 (tờ khai số 21/NK /KD ngày 05/5/2007; TK số 6, 7/NK/KD ngày 09/5/2007; 15, 16/NK /KD ngày 16/4/2007… và các tờ khai tiếp theo).

3. Báo cáo nội dung thực hiện điểm 1, điểm 2 công văn này về Tổng cục Hải quan trước ngày 10/6/2007.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện (có dữ liệu kèm theo)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các Tỉnh, Thành phố(để t/hiện);
- Lưu VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An

DỮ LIỆU GIÁ XE PRADO CÁC LOẠI ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ 2972/TCHQ-KTTT NGÀY 01 THÁNG 06 NĂM 2007

Số tờ khai XNK

Tên hàng

Đơn giá (USD)

Lượng

ĐVT

Xuất xứ

Phương pháp áp giá

Hải quan mở tờ khai

Số lần ĐC

3/NK/KD ngày 11-01-2007

Xe Toyotaprado 2,7, mới 100%, 8 Chỗ Sx 06, xe 2 Cầu, 2694cc, Model Trj120l-gkpekv

27,720

2

CHIEC

Japan

GATT phương pháp 6

Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn khu vực I

1

14/NK /KD ngày 03-04-2007

Xe Ôtô Toyota Prado Vx 4.0, 8 Chỗ Sx 06, 3956cc, Model:grj120L-gkpekv

27,000

1

CHIEC

Japan

GATT phương pháp 6

Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn khu vực I

1

5942/NK /KD ngày 08-05-2007

Ô tô Du Lịch 7 Chỗ Mới Toyota Prado Gx8 Sx 2007, Dtích (2500-3000)cc, Trái,

27,720

1

CHIEC

Japan

GATT phương pháp 6

Chi cục HQ CK cảng HP KV II

1

5942/NK /KD ngày 08-05-2007

Ô tô Du Lịch 7 Chỗ Mới Toyota Prado Gx8 Sx 2007, Dtích (2500-3000)cc, Trái,

27,720

1

CHIEC

Japan

GATT phương pháp 6

Chi cục HQ CK cảng HP KV II

1

5942/NK /KD ngày 08-05-2007

Ô tô Du Lịch 7 Chỗ Mới Toyota Prado Gx8 Sx 2007, Dtích (2500-3000)cc, Trái,

27,720

1

CHIEC

Japan

GATT phương pháp 6

Chi cục HQ CK cảng HP KV II

1

DỮ LIỆU GIÁ XE PRADO CÁC LOẠI ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHÁC KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ 2972 NGÀY 01 THÁNG 06 NĂM 2007

Số tờ khai XNK

Tên hàng

Đơn giá (USD)

Lượng

ĐVT

Xuất xứ

Phương pháp áp giá

Hải quan mở tờ khai

Số lần ĐC

157/NK /KD ngày 05-02-2007

Xe Ôtô D1 8 chỗ 5 cửa Toyota Land Cruiser Prado Gx 2.7l At, Sx 2006, đc Xăng Mới 100%

27,720

1

CHIEC

Japan

GATT phương pháp 6

Chi cục HQ Hưng Yên

1

5011/NK /KD ngày 02-05-2007

Xe Ôtô 8 Chỗ Hiệu Toyota Land Cruiser prado Gx 2694cc Tay Lái Thuận Sx 2007, Mới

27,200

3

CHIEC

Japan

GATT phương pháp 1

Chi cục HQ CK cảng HP KV III

0

2554/NK /KD ngày 05-03-2007

Xe Ôtô Mới Loại 08 Chỗ Toyota Prado Sản xuất Năm 2006 Dung Tích Máy 2694cc Gx8

27,720

2

CHIEC

Japan

GATT phương pháp 1

Chi cục HQ CK cảng HP KV III

0

154/NK /KD ngày 05-02-2007

Xe Ôtô D1 8 chỗ 5 cửa Toyota Land Cruiser Prado Gx 2.7l At, dc Xăng, Mới 100%, Sx 2006

27,720

1

CHIEC

J apan

GATT

Phương pháp 6

Chi cục HQ Hưng Yên

1

335/NK /KD ngày 24-11-2006

Xe Ôtô 8 Chỗ Ngồi, Tay Lái Thuận, Mới 100%, Hiệu Toyota Prado

27,000

1

CHIEC

Japan

GATT phương pháp 1

Chi cục HQ CK Cha Lo Quảng Bình

0

3/NK/KD ngày 11-01-2007

Xe Toyotaprado 2,7 mới 100%, 8 Chỗ Sản xuất 06, xe 2 Cầu, 2694cc, Model Trj120l-gkpekv

27,720

2

CHIEC

Japan

GATT phương pháp 6

Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn khu vực I

1

45/NK /KD ngày 29-09-2006

Xe Ôtô Du Lịch Hiệu Toyota Prado Gx8,8chỗ Sx2006, 2694cc, Động Cơ Xăng, Tay

27,720

1

CHIEC

Japan

GATT phương pháp 6

Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn khu vực I

1

2726/NK /KD ngày 30-03-2007

Xe Ôtô 8 Chỗ Ngồi toyota Landcruiser Prado Gx, dung tích 2694cc/2cầu/sx:2006

27,720

2

CHIEC

Japan

GATT phương pháp 6

Chi cục HQ quản lý hàng ĐT-GC Hải Phòng

1

155/NK /KD ngày 05-02-2007

Xe Ôtô D1 8chỗ 5cửa Toyota Land Cruiser Prado Gx 2.7l At, đc Xăng Mới 100% Sx 2006

27,720

1

CHIEC

Japan

GATT phương pháp 6

Chi cục HQ Hưng Yên

1

58/NK /KD ngày 27-11-2006

Xe Toyota Prado 2.7, 2694cc, 8 Chỗ Sx 06, 2694cc, Động Cơ Xăng Model Trj120l-gkpv

27,720

2

CHIEC

Japan

GATT phương pháp 6

Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn khu vực I

1

156/NK /KD ngày 05-02-2007

Xe Ôtô D1 8chỗ 5cửa Toyota Land Cruiser Prado Gx 2.7l At Đc Xăng, Sản xuất 2006

27,720

1

CHIEC

Japan

GATT phương pháp 6

Chi cục HQ Hưng Yên

1

77/NK /KD ngày 22-01-2007

Xe Toyota Landcruiser Prado 2006 Gx2.7, 8 Chỗ, Dt 2.7l, Mới 100%

27,720

4

CHIEC

Japan

GATT phương pháp 6

Chi cục HQ CK Cảng Đà Nẵng KV II

1