BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 298/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
- Công ty Cổ phần May Thăng Long
(250 Minh Khai - Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 526/KH ngày 21/12/2007 của Công ty Cổ phần May Thăng Long về việc đề nghịkhoanh nợ tiền phạt chậm nộp thuế và áp dụng thời gian ân hạn thuế 275 ngày đốivới hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu (công văn doBộ Tài chính chuyển). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 28/12/2007 Bộ Tài chính đã cócông văn số 17685/BTC-TCHQ hướng dẫn xử lý nợ thuế, nợ phạt đối với các tờ khaihải quan đăng ký trước ngày 01/07/2007, trong đó tại điểm 6 đã hướng dẫn xử lýcác khoản phạt chậm nộp thuế phát sinh trước 01/07/2007.

Theo đó, đề nghị Công ty Cổ phầnMay Thăng Long căn cứ vào hướng dẫn tại công văn trên và liên hệ với Cục Hảiquan địa phương nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa để được xem xét, giảiquyết theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan các tỉnh, thành phố, Công ty Cổ phần May Thăng Long biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lưu VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An