BỘ NGOẠI GIAO
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 2982/BNG-LS
V/v nhập cảnh Đức không có thị thực

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Quốc hội,
- Các Bộ, cơ quan Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị xã hội.

Gần đây, có một số trường hợp cánbộ của ta mang hộ chiếu ngoại giao quá cảnh Đức, trước khi đến Pháp hoặc trênđường từ Pháp trở về, nhưng sau đó lại muốn nhập cảnh Đức. Các trường hợp nàyđều không được cơ quan kiểm soát cửa khẩu của Đức cho nhập cảnh vì không có thịthực của Đức hoặc thị thực Schengen. Nhiều đoàn của ta đã phản ứng lại vì chorằng có hộ chiếu ngoại giao là được miễn thị thực vào Pháp và đồng nghĩa vớiviệc được miễn thị thực vào Đức. Về vấn đề này, Bộ Ngoại giao xin thông báo nhưsau:

- Hiệp định miễn thị thực cho ngườimang hộ chiếu ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp ký ngày 06/10/2004 chỉ cho phépngười mang hộ chiếu ngoại giao của Việt Nam nhập cảnh Pháp không cần thị thực,không có hiệu lực tương tự đối với Đức hoặc bất kỳ nước Châu Âu khác chưa cóthỏa thuận về miễn thị thực với Việt Nam.

- Hiện tại, mọi đối tượng mang hộchiếu Việt Nam khi nhập cảnh Đức phải có thị thực của Đức hoặc thị thựcSchengen.

Bộ Ngoại giao xin thông báo Quý cơquan để phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HC, LS

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC LÃNH SỰ
Dương Chí Dũng