BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2990/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại hàng hoá nhập khẩu

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2007

Kính gửi:

- Công ty ô tô ISUZU Việt Nam
(Đ/c: 100 Đường Quang Trung, P11, Q Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 163/CV-IVC ngày 03/4/2007 của Công ty hỏi về việc phân loại mặt hàng “cabin xe tải hoàn chỉnh đã sơn tĩnh điện”, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ mục IV phần B Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hoá trước khi xuất khẩu, nhập khẩu, đề nghị Công ty liên hệ với đơn vị Hải quan nơi Công ty dự kiến làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Túc