BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 2993/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu than

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2008

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Xuất khẩu Than - TKV
(Địa chỉ: Số 47 Quang Trung, Hà Nội)

Trả lời công vănsố 1138/CLM-XT ngày 23/6/2008 của Công ty Cổ phần Xuất khẩu Than - TKV về việcđề nghị được làm thủ tục xuất khẩu than tại cảng Hải Phòng, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tưsố 04/2007/TT-BCT ngày 22/10/2007 và Thông tư số 05/2007/TT-BCT ngày 22/10/2007của Bộ Công Thương thì doanh nghiệp được làm thủ tục xuất khẩu than tại cảng HảiPhòng, nhưng theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 4437/BCT-XNK ngày 28/5/2008của Bộ Công Thương: "Trường hợp xuất qua các cảng biển quốc tế khác củaViệt Nam (nếu có), doanh nghiệp phải có công văn đề nghị Bộ Công Thương xemxét". Do vậy, đề nghị Công ty liên hệ Bộ Công Thương để được hướng dẫn vàgiải quyết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc