UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2994 TC/ĐT
Về việc đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá vật tư cho các công trình xây dựng do tăng giá đột biến

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2004

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vừa qua Bộ Tài chính có nhận được một số công văn của Uỷ ban nhân dân một các tỉnh và thành phố như: Cần Thơ, Bình Định, Sóc Trăng v.v... đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá vật tư cho các công trình xây dựng do tăng giá đột biến; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Trong khi chờ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các Bộ chức năng về việc bù đắp phần tăng chi phí bất khả kháng do việc tăng giá vật tư đối với các chủ đầu tư các công trình xây dựng cơ bản. Bộ Xây dựng đã có công văn số 292/BXD-KTTC ngày 11 tháng 3 năm 2004 gửi các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc bù chênh lệch giá vật liệu xây dựng.

Bộ Tài chính đề nghị: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo các nội dung hướng dẫn tại công văn số 292BXD-KTTC ngày 11 tháng 3 năm 2004 nói trên của Bộ Xây dựng.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công nghiệp