BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2994/TCHQ-KTTT
V/v: giải toả cưỡng chế

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2007

Kính gửi:

- Cục hải quan Thành Phố Hà Nội
- Công ty TNHH điện lạnh điện máy Việt Úc(Số 13 ngã 333 phố Vạng – Hai Bà Trưng – Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 745 VU/HQ ngày 28/05/2007 của Công ty TNHH Điện lạnh Điện máy Việt Úc về đề nghị xem xét giải toả cưỡng chế liên quan đến lô hàng 230 bộ điều hoà nhập khẩu theo tờ khai số 774/NK /KD/BHN ngày 10/06/2005 đã bị xử lý vị phạm hành chính về hải quan tại QĐ số 83/QĐ-HC ngày 11/10/2005 của Cục Hải quan Hải Phòng. Về vấn đề, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tra cứu trên hệ thống KT559 tại Tổng cục Hải quan ngày 31/05/2007 thì hiện nay Công ty TNHH Điện lạnh Điện máy Việt Úc đang có nợ thuế cưỡng chế (quá hạn 90 ngày) của tờ khai nhập khẩu số 774/NK /KD/BHN ngày 10/06/2005 tại Chi cục HQ Bắc Hà Nội (Cục Hải quan thành phố Hà Nội), với tổng số tiền là: 395.557.000 đồng.

Theo trình bày của doanh nghiệp thì lô hàng nhập khẩu trên Cục Hải quan Hải Phòng đã xử lý vi phạm hành chính về hải quan tại Quyết định số 83/QĐ-HC ngày 11/10/2005 với hình thức phạt chính đối với Công ty I-SILICO Malaysia là 15.000.000 đồng về hành vi đưa hàng hoá giả mạo xuất xứ vào lãnh thổ Việt Nam và hình phạt bổ sung là tịch thu toàn bộ lô hàng. Đến nay số tiền thuế của lô hàng trên vẫn đang bị nợ cưỡng chế trên mạng theo dõi nợ thuế, doanh nghiệp đề nghị cơ quan hải quan xem xét giải toả cưỡng chế số tiền thuế đang bị cưỡng chế nêu trên và số tiền phạt đối với Công ty I-SILICO Malaysia.

Xem xét hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp, theo Quyết định số 83/QĐ-HC ngày 11/10/2005 của Cục Hải quan Hải Phòng thì việc thực hiện quyết định xử phạt nêu trên do Công ty TNHH Điện lạnh Điện máy Việt Úc được uỷ quyền thay mặt chịu trách nhiệm chấp hành.

Vì vậy, để giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, đề nghị Cục Hải quan Hà Nội kiểm tra, điều chỉnh xoá nợ thuế cưỡng chế đối với từ khai 774/NK /KD/BHN ngày 10/06/2005 trên hệ thống theo dõi nợ thuế vì lô hàng này bị tịch thu toàn bộ nên không phát sinh thuế. Đồng thời, xem xét cho Công ty TNHH Điện lạnh Điện máy Việt Úc được làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá và ân hạn thuế nếu đủ điều kiện theo quy định với điều kiện Công ty TNHH Điện lạnh Điện máy Việt Úc phải chấp hành ngay Quyết định xử phạt số 83/QĐ-HC ngày 11/10/2005 của Cục Hải quan Hải Phòng và nộp đủ số tiền phạt vi phạm hành chính về hải quan trước khi làm thủ tục nhập khẩu cho lô hàng khác.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị đơn vị báo cáo về Tổng cục Hải quan để có hướng dẫn xử lý kịp thời.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Công ty TNHH Điện lạnh Điện máy Việt Úc biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An