BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2995/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế, nợ phạt

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2007

Kính gửi:

- Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tấn Hưng
(Địa chỉ: C16/6A Đường Huỳnh Bá Chánh, Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 20/CV Q7 ngày 16/04/2007 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tấn Hưng xin nộp dứt điểm phần nợ gốc thuế VAT, giải toả các công văn gởi cho các ban ngành như Sở kế hoạch đầu tư, các ngân hàng và xem xét giảm một phần nợ phạt chậm nộp tại Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với số nợ thuế VAT:

Yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tấn Hưng nộp ngay số nợ thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định của Pháp luật.

2. Đối với số nợ phạt chậm nộp thuế:

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ hồ sơ gốc nợ thuế, nợ phạt chậm nộp thuế của Doanh nghiệp, đối chiếu với các quy định của Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10.04.2002 của Bộ Tài chính, các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, hướng dẫn doanh nghiệp, Cục có ý kiến bằng văn bản về việc xử lý nợ phạt chậm nộp, gửi hồ sơ về Tổng cục hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét quyết định.

Trường hợp không đủ điều kiện xét miễn giảm, xoá nợ tiền phạt chậm nộp thuế, thì Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh có văn bản trả lời cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tuấn Hưng biết, thông báo chi tiết số tiền phạt chậm nộp thuế để Doanh nghiệp nộp vào Ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tấn Hưng, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh;
- Trang Website Hải quan;
- Lưu VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An