VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2995/VPCP-KTTH V/v thuế chuyển quyền sử dụng đất giữa cha, mẹ với con dâu, con rể

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp.

Ngày 05 tháng 05 năm 2008, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có vănbản số 114/UBTVQH12 cho ý kiến về việc xác định thuế trong trường hợp chuyểnquyền sử dụng đất giữa cha, mẹ với con dâu, con rể, Thủ tướng Chính phủ giao BộTài chính căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại công văn trênvà phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng Chính phủ;- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Kiều Đình Thụ, các Vụ: TH, PL, KTN, TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy