VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3002/VPCP-CCHC
V/v khó khăn, chậm trễ trong giải quyết thủ tục hợp thức hóa nhà, thủ tục mua nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2007

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 31 tháng 5 năm 2007, quaTrang tin điện tử của Chính phủ Văn phòng Chính phủ nhận được các phản ánh sauđây:

1. Bà Lê Thị Nhung (địa chỉ: 36Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh xin hợp thức hóa nhà từngày 14 tháng 12 năm 2006 nhưng đến nay đã gần 6 tháng vẫn chưa được chínhquyền địa phương giải quyết. Theo phản ánh, mặc dù Bà đã bổ sung nhiều loạigiấy tờ nhưng cán bộ thụ lý vẫn yêu cầu bổ sung một số giấy tờ vô lý khác gây khókhăn, chậm trễ (xin đính kèm phản ánh).

2. Ông Nguyễn Khánh (địa chỉ:269/12c/14 Ba Hòm, phường 13, quận 16, TP. Hồ Chí Minh) phản ánh khó khăn tronhthủ tục mua nhà thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tịa Nghị định 61/CP đối vớihộ gia đình Ông tại phường 13, quận 6, TP. Hồ Chí Minh (xin đính kèm phản ánh).

Thực hiện nhiệm vụ được Thủtướng Chính phủ giao (Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006),Văn phòng Chính phủ đề nghị Đồng chí chỉ đạo xem xét, xử lý theo thẩm quyềnnhững phán ánh nêu trên và thông báo kết quả xử lý về Văn phòng Chính phủ trướcngày 20 tháng 6 năm 2007 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:- Như trên;
- UBND quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- UBND quận 6, TP. Hồ Chí Minh
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy (để b/c), Vụ CN, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CCHC (5), HT. 13

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNHNguyễn Minh Mẫn