BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3009 TCT/NV7
V/v: Nộp thuế đối với doanh thu bán vườn cây cao su thanh lý.

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2002

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Bình

Trả lời công văn số 798 CT/QDI ngày 29/7/2002 của Cục thuế tỉnh Quảng Bình về xác định đối tượng chịu thuế Giá trị Gia tăng (GTGT) đối với cây cao su thanh lý; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1, Điều 4 Luật thuế GTGT quy định đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT như sau: "Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ sơ chế thông thường của các tổ chức, cá nhân tự sản xuất bán ra".

Căn cứ vào quy định trên đây, các tổ chức, cá nhân trồng cây cao su, sau thời kỳ khai thác lấy mủ cao su nay thanh lý vườn cây cao su không phải nộp thuế GTGT đối với doanh thu này. Lợi nhuận thu được từ hoạt động thanh lý vườn cây cao su phải kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế Quảng Bình biết và thực hiện./.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương