BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3012/TCHQ-KTTT
V/v: Giải quyết đề nghị xoá nợ phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2007

Kính gửi:

- Công ty TNHH thương mại Phú Việt
(3/F 18 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 17/06 CV-PV ngày 23/4/2007 của Công ty TNHH Thương mại Phú Việt về việc xin miễn nộp phạt chậm nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe 2 bánh gắn máy nhập khẩu năm 2002. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 30/6/2004 Tổng cục Hải quan có công văn số 3023/TCHQ-KTTT hướng dẫn hồ sơ, thủ tục xét xoá nợ thuế và các khoản phạt theo Điểm 3, mục IV Phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính. Để có cơ sở báo cáo Bộ Tài chính xem xét xoá nợ phạt chậm nộp thuế cho Công ty, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty liên hệ và lập hồ sơ gửi Cục Hải quan Tỉnh, Thành phố nơi phát sinh nợ phạt chậm nộp thuế để xem xét theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TM Phú Việt được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG





Đặng Thị Bình An