VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 3016/VPCP-QHQT
V/v thực hiện các dự án đầu tư khảo sát, thăm dò khoáng sản ở Lào

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty 90 và 91.

Hiện nay nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang tích cực đầu tư vào Lào trên nhiều lĩnh vực, như: xây dựng các nhà máy thủy điện,trồng cây cao su, khai thác và chế biến khoáng sản, …. Tuy nhiên, đã có trườnghợp một số doanh nghiệp cùng đầu tư vào một dự án khiến phía bạn Lào khó xửtrong việc cấp phép và gây lãng phí cho nhà đầu tư. Chính phủ Lào đã thông báochỉ cấp phép đầu tư cho những doanh nghiệp Việt Nam được cơ quan có thẩm quyềncủa Việt Nam giới thiệu.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch vàĐầu tư làm đầu mối, trao đổi ý kiến với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan,cân nhắc kỹ trước khi các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại Lào. Trường hợpcác dự án quan trọng cần phải có công thư giới thiệu của Thủ tướng Chính phủthì báo cáo Phó Thủ tướng thường trực, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt – Lào xửlý.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTTg Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng (Để b/c lãnh đạo);
- Ban Đối ngoại Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc