HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 302/VACPA
V/v: Công khai lần 1 danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán năm 2007&2008(*)

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố
- Sở Kế hoạch và đầu tư các tỉnh, thành phố
- Các tổng công ty Nhà nước

Hiệnnay ở Việt Nam có gần 140 công ty kiểm toán đang hoạt động. Thực hiện quy địnhtại Điều 33 Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về Kiểmtoán độc lập, điểm 2 mục C phần II Thông tư số 64/2004/TT-BTC ngày 29/6/2004của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số105/2004/NĐ-CP ; Điều 1 Nghị định số 133/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005 của Chínhphủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP và Điều 1,Điều 3 Quyết định số 47/QĐ-BTC ngày 14/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việcchuyển giao cho Hội nghề nghiệp thực hiện một số nội dung công việc quản lý hànhnghề kế toán, kiểm toán, từ 1/10/2006 các công ty kiểm toán phải thực hiện việcthông báo danh sách kiểm toán viên đăng ký hành nghề với Hội Kiểm toán viênhành nghề Việt Nam (VACPA). Hiện nay chỉ những công ty kiểm toán có từ 3 ngườicó Chứng chỉ kiểm toán viên trở lên làm việc toàn bộ thời gian cho công ty mớiđủ điều kiện thực hiện việc kiểm toán và được VACPA ký xác nhận danh sách kiểmtoán viên đăng ký hành nghề. Các kiểm toán viên đã đăng ký hành nghề và đượcVACPA xác nhận mới được ký tên trong Báo cáo kiểm toán.

HộiKiểm toán viên hành nghề Việt Nam thông báo Danh sách các công ty kiểm toán đãđăng ký hành nghề kiểm toán năm 2007, 2008 và đã được VACPA xác nhận (Danh sáchkèm theo). Những công ty này đủ điều kiện thực hiện kiểm toán năm 2007 và 2008.

HộiKiểm toán viên hành nghề Việt Nam đề nghị Quý cơ quan nhắc nhở các doanhnghiệp, đơn vị quy định trên và không chấp nhận báo cáo tài chính của doanhnghiệp, đơn vị do các công ty kiểm toán không có tên trong danh sách các côngty kiểm toán nói trên, thực hiện kiểm toán.

Nơi nhận:
- Như trên
- Các công ty Kiểm toán (có tên kèm theo)
- Bộ Tài chính (Vụ CĐKT và KT);
UBCKNN; Cục TCDN; Vụ TCNH; Vụ
BH; Vụ HCSN và Vụ ĐT)
- Trang web của Bộ Tài chính
- Tạp chí Kế toán (để đăng tin)
- Hội Kế toán và Kiểm toán VN
- VACPA tại HCM
- Trang web: www.vacpa.org.vn
- Lưu VP VACPA tại Hà Nội

TM. BCH HỘI KTV HÀNH NGHỀ VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Mai

DANHSÁCH

CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KIỂM TOÁN NĂM 2007VÀ 2008
(Tính đến ngày 26/11/2007 kèm theo Công văn số 302/VACPA ngày 26 tháng 11năm 2007 của VACPA)

TT

Số hiệu

Tên công ty kiểm toán

Tên viết tắt

Ngày thành lập

1

036

Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Việt Nam

ATIC Vietnam

15/08/2002

2

023

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Kế toán Bắc Đẩu

PACO

12/04/2001

3

033

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập

IAC

19/11/2001

4

083

Công ty TNHH Kiểm toán Tài chính Đầu tư Việt Nam (Giải thể công ty Hợp danh Kiểm toán Tài chính Đầu tư Việt Nam để thành lập Công ty TNHH Kiểm toán Tài chính Đầu tư Việt Nam)

VAFICO

27/05/2005

11/10/2006

5

098

Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương

HVAC

27/04/2006

6

107

Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt

SV

17/07/2006

7

032

Công ty TNHH Kế toán - Kiểm toán và Tin học Kiến Hưng

KIEN HUNG

11/10/2001

8

071

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt)

Vietvalues

20/11/2003

12/04/2007

9

073

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Đức - Anh (Chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Kiểm toán Quốc tế Đức - Anh)

FADA

23/02/2004

07/02/2007

10

078

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Kế toán An Phát (Giải thể công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn Kế toán An Phát để thành lập Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Kế toán An Phát)

APS

08/09/2004

15/09/2006

11

137

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc gia Việt Nam

VNAC

03/04/2006

12

143

Công ty TNHH Tài chính Kế toán và kiểm toán Việt Nam (Tách ra từ chi nhánh Thanh Hóa của công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) - DNNN)

VNAAFC

10/06/1995

30/05/2007

13

105

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế - A.T.A.X

A.T.A.X

30/06/2006

14

142

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (Tách ra từ chi nhánh Hồ Chí Minh của công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) - DNNN)

AASCS

13/03/1997

30/05/2007

15

016

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

CPA - HN

01/02/1999

16

042

Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán CA&A

CA&A

09/04/2003

17

045

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long (Chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long)

THANG LONG AC CO

18/06/2003

02/04/2007

18

110

Công ty TNHH Tư vấn Kiểm toán Vạn An

VACA

24/07/2006

19

121

Công ty TNHH Kiểm toán Âu Lạc

Âu lạc

18/09/2006

20

127

Công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu

VAC

10/11/2006

21

134

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Hà Nội

HANCO

02/11/2006

22

149

Công ty TNHH Kiểm toán ASCO

ASACO

25/09/2007

23

151

Công ty TNHH Kiểm toán Cảnh Xuân

CX AUDIT

17/05/2007

24

002

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (Chuyển đổi từ DNNN)

AASC

13/05/1991

02/07/2007

25

040

Công ty TNHH Hoàng & Thắng

HOANG & THANG

14/10/2002

26

076

Công ty TNHH Kiểm toán ASNAF Việt Nam (Chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Kiểm toán Thăng Long)

ASNAF

22/10/2002

12/07/2007

27

130

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn TKT

TKTA

08/12/2006

28

006

Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam

PwC

14/05/1994

29

020

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán HP

HP

09/06/2000

30

048

Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Tài chính D.N.P

D.N.P

01/09/2003

31

054

Công ty TNHH Hằng Minh

Hằng Minh

04/12/2001

32

055

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Việt Nam

VAAC

08/01/2003

33

089

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính

ACA Group

24/08/2001

34

106

Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam

ACVIETNAM

04/07/2006

35

133

Công ty TNHH Kiểm toán ASC

ASC

21/12/2006

36

139

Công ty TNHH Kiểm toán Thăng Long

TL

22/09/2006

37

148

Công ty TNHH Kiểm toán An Phú

AnPhu

08/08/2007

38

001

Công ty Kiểm toán Việt Nam TNHH (Chuyển đổi từ công ty TNHH 1 thành viên)

(nay là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam)

VACO

(Deloitte Vietnam)

13/05/1991

16/03/2007

39

039

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán Thanh Đức

T.D

26/06/2002

40

051

Công ty TNHH Kế toán U & I

U & I

15/10/2001

41

068

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACPA

ACPA

14/04/2004

42

104

Công ty TNHH Kiểm toán Quang Minh

QMC

22/05/2006

43

111

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đầu tư Tài chính Châu Á

FADACO

06/07/2006

44

126

Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

AVA

10/10/2006

45

118

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Phan Dũng

PDAC

11/09/2006

46

141

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế AAT

AAT

04/06/2007

47

152

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt

AASCN

11/09/2007

48

013

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán Thủy Chung

Thủy Chung

28/06/1996

49

026

Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L

DTL

09/07/2001

50

029

Công ty TNHH Kiểm toán và Tin học Sài gòn

THSG

22/08/2001

51

038

Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA (Sáp nhập giữa 2 công ty: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Quản lý (ICA) và Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông)

PCA

09/12/2002

28/08/2007

52

010

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Chuyển đổi từ DNNN)

AAC

13/02/1995

19/05/2007

53

014

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Kế toán BHP

BHP

27/06/1997

54

018

Công ty TNHH Kiểm toán AS

AS

17/05/2000

55

017

Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam

G.T

29/09/1999

56

052

Công ty TNHH Kiểm toán A.B.B Việt Nam

ABB

06/06/2001

57

061

Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán Độc lập Việt Nam (Chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Kiểm toán Quảng Ninh)

AQN

12/12/2003

14/10/2006

58

075

Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam

CPA VN

23/06/2004

59

077

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán SGN (Giải thể công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán SGN để thành lập Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán SGN)

SGN

17/05/2004

24/10/2007

60

135

Công ty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

AAFC

23/01/2007

61

028

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán Hồng Đức

22/08/2001

62

074

Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn STT

STT

19/05/2004

63

085

Công ty Hợp danh Kiểm toán Hợp Nhất Phương Đông

E-J AUDITING

11/08/2005

64

119

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Doanh nghiệp KTC

KTC

14/07/2006

65

124

Công ty TNHH Kiểm toán Thế Giới Mới

NWA

22/09/2006

66

027

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn An Việt

ANVIET

30/05/2000

67

041

Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán và Dịch vụ Tài chính Việt Nam

VINAUDI

15/01/2003

68

088

Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nhất

Việt Nhất

03/11/2005

69

120

Công ty TNHH Kiểm toán Đông Dương

I.A

29/08/2006

70

129

Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính Kế toán & Kiểm toán 3T

A3T

23/11/2006

71

146

Công ty TNHH Tư vấn Thuế, Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

AVINA

15/08/2007

72

144

Công ty TNHH Kiểm toán Biên Hòa

BHAACC

15/06/2007

73

153

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế UNISTARS

UNISTARS

02/07/2007

74

019

Công ty TNHH Kiểm toán Loan Lê (hoạt động trở lại sau 4 năm ngừng hoạt động)

Loanle

29/11/1999

07/03/2007

75

080

Công ty Hợp danh Kiểm toán Trí Tuệ

SMART

04/05/2005

76

138

Công ty TNHH Kiểm toán Việt

VIETCPA

27/12/2006

77

145

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán kiểm toán Quảng Ninh

QNAASC

20/07/2007

78

007

Công ty TNHH KPMG Việt Nam

KPMG

17/05/1994

79

049

Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Phần Mềm TDK

TDK

28/02/2002

80

095

Công ty TNHH Kiểm toán Đức Anh

DAACO

22/11/2005

81

100

Công ty TNHH Kiểm toán, Tư vấn Tài chính và Đầu tư Việt Nam

AFIV

04/04/2006

82

112

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY

UHY

29/08/2006

83

008

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (Chuyển đổi từ công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn)

A & C

13/02/1995

06/02/2007

84

037

Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt)

VietLand

26/09/2002

11/06/2007

85

065

Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Gia Cát

Gia Cát

07/03/2000

86

136

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT

PNT

08/01/2007

87

132

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Việt Dương

VDA

01/12/2006

88

154

Công ty TNHH Kiểm toán VFA

11/10/2007

89

034

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (Chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam)

VAE

21/12/2001

15/09/2006

90

043

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Việt Nam

VNAudit

06/05/2003

91

084

Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam

ACC VIETNAM

29/07/2005

92

004

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

E&Y

03/11/1992

93

005

Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học

AISC

29/04/1994

94

009

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán (Chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán)

AFC

13/02/1995

07/05/2007

95

035

Công ty TNHH MeKong

Mekong

05/08/2002

96

057

Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tư vấn Sài Minh

Sài Minh

11/02/2004

97

064

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán A.P.B

A.P.B

16/10/2003

98

081

Công ty Hợp danh Kiểm toán Hà Nội

HANOIAC

13/05/2005

99

097

Công ty TNHH Kiểm toán và Đầu tư Tài chính Nam Việt

VIET AUDITORS

19/01/2006

100

131

Công ty TNHH Kiểm toán Vũ Hồng (năm 2006 mới đăng ký cung cấp dịch vụ Kiểm toán)

VuHong

09/06/2004

27/09/2006

101

031

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Việt Nam

VIA

09/10/2001

102

072

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (năm 2002 mới đăng ký cung cấp dịch vụ Kiểm toán)

IFC

24/10/2001

08/01/2002

103

044

Công ty TNHH Quản lý - Kiểm toán - Tư vấn M.A.A.C

MAAC

21/05/2003

104

046

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Ánh Sáng Á Châu (Chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Ánh Sáng Á Châu)

AFCC

23/06/2003

19/04/2007

105

062

Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán Trung Tín Đức

T.A.C

05/01/2004

106

079

Công ty Hợp danh Kiểm toán Tâm Việt

Tâm Việt

19/10/2004

(*)Một số công ty đang làm thủ tục đăng ký hành nghề kiểm toán 2007/2008 sẽ đượcthông báo tiếp lần 2.

TM. BCH HỘI KTV HÀNH NGHỀ VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Mai