THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 303/TTg-NN
V/v giải quyết một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn (công văn số 1645/TTr-BNN-LN ngày 19 tháng 06 năm2007), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 17141/BTC-NSNN ngày 17 tháng 12 năm2007) về việc giải quyết một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết địnhsố 304/2005/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Giao Bộ Nông nghiệp và pháttriển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo Ủy ban nhân dâncác tỉnh Tây Nguyên tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đồng ý gia hạn thời gian thựchiện thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng theo Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg đ ến hết Quý II năm 2008.

3. Áp dụng đơn giá thực hiệnkhoán bảo vệ rừng tăng từ 50.000đ/ha theo quy định tại Quyết định số304/2005/QĐ-TTg lên mức 100. 000/ha theo quy định tại Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi bổsung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 của Thủtướng Chính phủ về mục tiêu nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồngmới 5 triệu ha rừng và Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2006về nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ chi đầu tư phát triển rằng nguồn ngânsách nhà nước giai đoạn 2007 - 2010.

4. Giao Bộ Tài chính trích14.400 triệu đồng từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách Trungương năm 2007 (dự kiến bố trí cho một số nhiệm vụ nhưng chưa thực hiện) để hỗtrợ cho các tỉnh Tây Nguyên thực hiện Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg .

5. Khi thực hiện Quyết định số304/2005/QĐ-TTg Ủy ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên phải chỉ đạo lồng ghép vớicác Chương trình dự án khác để thực hiện có hiệu quả Quyết định này.

Từ năm 2008, các tỉnh chủ độngbố trí ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ tiền gạo, tiền công khoán bảovệ rừng theo quy định hiện hành, trường hợp ngân sách địa phương không cân đốithì báo cáo Bộ Tài chính giải quyết theo quy định.

Đối với các hộ nghèo, thiếu đóithực hiện hỗ trợ bằng gạo đúng quy định tại Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg không hỗ trợ bằng tiền.

Ủy ban nhân dân các tỉnh có nhucầu hỗ trợ gạo cho các hộ thiếu đói, có văn bản gửi Bộ Tài chính để tổng hợptrình Thủ tướng Chính phủ xuất gạo từ dự trữ Quốc gia.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- HĐND, UBND các tỉnh Tây Nguyên;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: Vụ IV, KTTH;
- Lưu: VT, NN (4)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải