VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3033/VPCP-KTTH V/v chuyển vốn năm 2008 cho các dự án giao thông tránh ngập thủy điện Sơn La.

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải văn bản số 2610/BGTVT-KHĐT ngày 23 tháng 4 năm 2008, ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Namtại văn bản số 1989/EVN-KH-TCKT ngày 29 tháng 4 năm 2008 về việc chuyển vốn năm2008 cho các dự án giao thông tránh ngập thủy điện Sơn La, thay mặt Thủ tướngChính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải và Tập đoàn Điện lực Việt Nam rútkinh nghiệp để đối phối hợp tốt hơn trong quá trình thực hiện các dự án đượcgiao; không trình lên Thủ tướng Chính phủ những vấn đề thuộc thẩm quyền xử lýcủa Bộ và Tập đoàn .

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam chuyển vốn thực hiện các dự ángiao thông tránh ngập thủy điện Sơn La kịp thời, đúng quy định, bảo đảm tiến độthực hiện dự án đã đề ra.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, PCN Văn Trọng Lý, TTĐT, Vụ KTN;- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý