BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 304/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Công ty CP Xây dựng số 3 VINACONEX3

Trả lời văn bản số 806/CV /CT3 ngày 23/10/2008 của Công ty Cổphần Xây dựng số 3 VINACONEX 3 đề nghị hướng dẫn điều chỉnh hợp giá hợp đồngthi công xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng hướngdẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình khi Nhà nước thay đổi tiền lương tốithiểu. Theo hướng dẫn của Thông tư các công trình, hạng mục công trình đang thicông dở dang có khối lượng xây dựng thực hiện từ 01/10/2006 được áp dụng điềuchỉnh dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Thông tư này;Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiệntheo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các Bên. Vì vậy, đối với các hợp đồngtheo giá trọn gói mà trong hợp đồng có điều khoản qui định được điều chỉnh tiềnlương như nêu tại văn bản số 806/CV/CT3 (Bộ Xây dựng lưu ý: thoả thuậnhợp đồng phải phù hợp với hồ sơ mời thầu và các qui định của pháp luật có liênquan), thì Công ty Cổ phần Xây dựng số3 VINACONEX 3 cùng với chủ đầu tư căn cứ vào các điều khoản của hợp đồng đã kýđể điều chỉnh giá hợp đồng.

Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 VINACONEX 3 căn cứ ý kiến trênđể tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T08.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNGPhạm Văn Khánh