BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 305/BXD-KTXD
V/v: Chi phi thuê chuyên gia tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Ban quản lý dự án cải thiện môitrường nước TP. Huế

Trả lời văn bản số 25/DACTMTB-KH ngày 29/10/2008 của Banquản lý dự án cải thiện môi trường nước TP. Huế đề nghị hướng dẫn xác định chiphí thuê chuyên gia tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu cung cấp dịch vụtư vấn, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc xác định dự toán chi phí thuê chuyên gia tư vấn trongnước đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn theo hình thứcđấu thầu quốc tế thực hiện theo hướng dẫn tại văn số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tưxây dựng công trình; Việc áp dụng mức lương của chuyên gia trong nước theo quiđịnh tại Quyết định số 61/2006/QĐ-BTC ngày 02/11/2006 của Bộ Tài chính để xácđịnh dự toán chi phí thuê chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu đề nghị Ban quản lýdự án cải thiện môi trường nước TP. Huế xin ý kiến Bộ Tài chính.

Ban quản lý dự án cải thiện môi trường nước TP. Huế căn cứ ýkiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T08.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh