BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3058/BKHCN-TĐC
V/v báo cáo thực hiện Đề án TBT năm 2007

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: ……………………………………

Ngày 26 tháng 5 năm 2005 Thủtướng Chính phủ đã ký Quyết định số 444/QĐ-TTg phê duyệt Đề án triển khai thựchiện Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) và Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động củaMạng lưới cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp của Việt Nam về TBT.

Để có căn cứ báo cáo Thủ tướngChính phủ tình hình triển khai các chương trình thực hiện Đề án và hoạt độngmạng lưới các cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp về TBT (Mạng lưới TBT) trong năm2007, đồng thời xác định nhiệm vụ tiếp theo trong năm 2008, Bộ Khoa học và Côngnghệ đề nghị Quý Cơ quan kiểm điểm và đánh giá tình hình thực hiện Đề án TBT,hoạt động của cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp về TBT và Ban (tổ) liên ngànhvề TBT (nếu có) năm 2007 trong phạm vi quản lý được giao.

Báo cáo kiểm điểm và đánh giátình hình thực hiện Đề án TBT, hoạt động của cơ quan thông báo và điểm hỏi đápvề TBT và Ban (tổ) liên ngành về TBT xin gửi trước ngày 5/12/2007 về địa chỉ:Văn phòng TBT Việt Nam, số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Để biết thêm chi tiết xin liênhệ: Chị Đỗ Kiều Điệp – Điện thoại: 7913441, Email: [email protected]

Xin chân thành cám ơn sự cộngtác của Quý Cơ quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TĐC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng