BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 306/BXD –KTXD
V/v:Áp dụng định mức chi phí quy hoạch xây dựng

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

Kínhgửi: Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư LASYC

Trả lời Văn bản ngày 28/10/2008và ngày 30/10/2008 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư LASYC, tỉnh BìnhĐịnh về áp dụng định mức chi phí quy hoạch xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

1. Theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành định mứcchi phí quy hoạch xây dựng thì không quy định tỷ trọng thiết kế trong đồ án quyhoạch mà do tổ chức lập quy hoạch tự quy định cho phù hợp với đặc điểm của từng đồ án và đặc điểm của tổ chức lập đồ án; Việc vận dụng tỷ lệ theo cácQuyết định trước đó làm cơ sở cho việc thanh toán do địa phương và các bên thựchiện lập đồ án quyết định.

2. Chi phí để thực hiện việcđiều chỉnh quy hoạch xây dựng được xác định trên cơ sở yêu cầu nội dung côngviệc quy hoạch cần điều chỉnh để xác định chi phí và bằng cách lập dự toán chiphí theo phụ lục hướng dẫn tại Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD để trình Người cóthẩm quyền phê duyệt; điểm 13 phần I Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD chỉ để khốngchế mức chi phí tối đa;

3. Việc thẩm tra sản phẩm đánhgiá tác động môi trường của đồ án quy hoạch do tổ chức có năng lực, chuyên mônthực hiện.

4. Chi phí để thực hiện công tácchuyển mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa của đồ án quy hoạch xây dựng đượcxác định bằng cách lập dự toán chi phí theo quy trình kỹ thuật, nội dung côngviệc, điều kiện thực tế để trình Người có thẩm quyền phê duyệt; Định mức côngtác chuyển mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa của đồ án quy hoạch xây dựng cóthể vận dụng mã hiệu CK.04400- cắm mốc giới quy hoạch tại Văn bản số 1779/BXD-VPngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về Công bố Định mức dự toán xây dựng công trìnhphần Khảo sát xây dựng hoặc xây dựng định mức trình cấp có thẩm quyền xem xét,quyết định làm cơ sở lập dự toán chi phí;

5. Việc có lập nhiệm vụ quyhoạch cho điều chỉnh quy hoạch công trình; lập quy hoạch chung của đồ án quyhoạch khu du lịch sinh thái trong quy hoạch chung của khu kinh tế phải căn cứđiều kiện, yêu cầu thực tế và do người có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, quyhoạch xem xét, quyết định.

6. Ngày 17/11/2008 Bộ trưởng BộXây dựng đã ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng tại Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD và thay thế Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005; Côngty cổ phần Tư vấn và Đầu tư LASYC nghiên cứu Quyết định nêu trên để thực hiệncông việc quy hoạch tại địa phương cho phù hợp./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, M5

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh