VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3063/VPCP-QHQT
V/v lô hang máy tính, máy in đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Thương mại;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 6195/BTC-TCĐN ngày11 tháng 5 năm 2007) về việc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tiếp nhận lô hàngthiết bị tin học đã qua sử dụng do tổ chức Việtnam Foundation tại Australia tàitrợ cho trường Đại học An Giang, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đồng ý kiến nghịcủa Bộ Tài chính không tiếp nhận những khoản viện trợ là máy tính, máy in đãqua sử dụng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo cho các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT;
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, Vụ: KTTH, TH,
- Website Chính phủ
- Lưu: VT, QHQT (3b), 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc