VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3066/VPCP-QHQT V/v cứu trợ nhân dân Trung Quốc bị thiệt hại vì động đất

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 529/BNG-ĐBA-mngày 14 tháng 5 năm 2008 về trận động đất gây thiệt hại nặng nề ở tỉnh TứXuyên, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Viện trợ khẩn cấp cho những người bị thiệt hại tại tỉnhTứ Xuyên, Trung Quốc bằng tiền trị giá 200.000 USD (hai trăm nghìn đô la Mỹ).

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách dự phòng năm 2008.

2. Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành, cơquan có liên quan tổ chức thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng và các PTTg Chính phủ;- Các Văn phòng: Trung ương Đảng, Chủ tịch nước (để b/c lãnh đạo);- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). (25)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc