BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3067/TM-ĐT
V/v doanh nghiệp FDI nhận uỷ thác NK

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2002

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Trả lời công văn số 3715/VPCP-QHQT ngày 08/7/2002 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của UBND Đà Nẵng về việc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Công ty Chin Huê nhận nhập khẩu uỷ thác cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khác. Về việc này Bộ Thương mại xin báo cáo như sau:

Việc doanh nghiệp FDI nhận uỷ thác nhập khẩu hàng hóa cho một doanh nghiệp khác là một trong các hoạt động kinh doanh dịch vụ nhập khẩu, theo Nghị định 24/2000/NĐ-CP thì hoạt động này thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện và thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 07/5/2002 Bộ Thương mại đã có công văn số 1733/TM-ĐT trả lời Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đề nghị của Công ty TNHH Chin Huê với nội dung: Hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động này đối với doanh nghiệp FDI và Bộ Thương mại đang tập hợp ý kiến các Bộ về bản trình Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh hoạt động dịch vụ nhập khẩu và dịch vụ phân phối của doanh nghiệp FDI. Do đó Bộ Thương mại đề nghị chưa bổ sung chức năng trong Giấy phép đầu tư cho doanh nghiệp được nhận uỷ thác nhập khẩu cho doanh nghiệp khác.

Bộ Thương mại xin báo cáo Văn phòng Chính phủ được biết và xin gửi kèm công văn số 1733/TM-ĐT để tham khảo./.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu