VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3067/VPCP-KTN
V/v thăm dò quặng vàng và antimon tại phía Đông bản Tà Sỏi, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương.

Xét đề nghị của Ủy ban nhândân tỉnh Nghệ An tại công văn số 1723/UBND-ĐC ngày 31 tháng 03 năm 2008; ý kiếncủa Bộ Công Thương tại công văn số 2483/BCT-CLH ngày 30 tháng 10 năm 2007 vàcủa Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường tại côngvăn số 2013/ĐCKS-KS ngày 01 tháng 11 năm 2007 về việc thăm dò quặng vàng vàantimon tại phía Đông bản Tà Sỏi thuộc xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh NghệAn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Trước mắt, chưa xem xét việcthăm dò quặng vàng và antimon tại phía Đông bản Tà Sỏi thuộc xã Châu Hạnh,huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ Anphối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Công ty cổ phần Đá quý và VàngHà Nội tập trung nguồn lực, sớm hoàn thành việc thăm dò mỏ đá quý(ruby-sarphia) tại khu vực Đồi Tỷ-Khe Mét, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnhNghệ An, trình Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt báo cáo thămdò, trữ lượng mỏ để làm cơ sở lập dự án đầu tư khai thác, chế biến.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, ĐP, TTĐT;- Lưu: VT, KTN (4), Tân (18). KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý