BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 307/BXD –KTXD
V/v: Bù giá nhiên liệu theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD của BXD

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

Kínhgửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 1-5

Trả lời Văn bản số 407/CV-2008 ngày 12/11/2008 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 1-5, tỉnh Phú Yên về bùgiá nhiên liệu, vật liệu xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày17/4/2008 và Văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 1/8/2008 của Bộ Xây dựng, về việcnày Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc giá nhiên liệutrong chi phí máy thi công được điều chỉnh tiếp khi giá nhiên liệu vẫn còn biếnđộng ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu so với giá tại thờiđiểm tháng 01/2008 của Thông tư số 03/2008/TT-BXD (giá dầu là 9.300 đồng/lít,giá xăng là 11.864 đồng/lít). Đối với giá hợp đồng là đơn giá tổng hợp như nêutrong Văn bản số 407/CV-2008 thì nhà thầu phải có giải trình về đơn giá tổnghợp (trong đó có giá ca máy), trên cơ sở giải thích của nhà thầu, chủ đầu tưxem xét tính hợp lý để xác định lượng nhiên liệu tiêu hao trên cơ sở định mứchao phí nhiên liệu do cấp có thẩm quyền ban hành, công bố; phương pháp xác địnhgiá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình theo hướng dẫn tại cácThông tư của Bộ Xây dựng.

2. Việc giải quyết điều chỉnhgiá hợp đồng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD đối với trường hợp chậm tiến độtheo hướng dẫn tại Văn bản số 2057/BXD-KTXD ngày 13/10/2008 của Bộ Xây dựng.

Căn cứ ý kiến nêu trên, trongquá trình thực hiện Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 1-5 nếu còn vướng mắcbáo cáo Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD, M5.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh