VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3070/VPCP-KTN
V/v thuê kênh riêng của vệ tinh VINASAT-1 phục vụ Đề án giám sát an toàn giao thông trên phạm vi toàn quốc

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Tậpđoàn Hải Châu Việt Nam có công văn số 35/2008/CV-HCVN ngày 05 tháng 5 năm 2008về việc thuê kênh riêng của vệ tinh VINASAT-1 phục vụ Đề án giám sát an toàngiao thông trên phạm vi toàn quốc (công văn có gửi cho Bộ Thông tin và Truyềnthông và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam).

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hảigiao Bộ Thông tin và Truyền thông và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam xemxét đề nghị nêu trên của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Hải Châu ViệtNam./.

Nơi nhận:- Như trên;- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;- Ủy ban An toàn giao thông quốc gia;- Bộ Công an;- Công ty TNHH Tập đoàn Hải Châu Việt Nam (Tầng 1 No9, Khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp, Q. Hoàng Mai, Hà Nội)- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn, các Vụ: KTTH, NC, ĐMDN, TH; TTĐT;- Lưu: Văn thư, KTN (3b) Tr.19 KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý