BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 308/BXD-KTXD
V/v: Chi phí công việc tư vấn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Thông tấn xã Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 559/TTX-KHTC ngày 12/11/2008của Thông tấn xã Việt Nam về chi phí công việc tư vấn điều chỉnh dự toán chiphí xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí cho công việc tư vấn điều chỉnh dự toán chi phí xâydựng công trình đối với gói thầu đã phê duyệt thiết kế và dự toán được xác địnhbằng cách lập dự toán chi phí căn cứ nội dung, sản phẩm công việc thực hiện...như hướng dẫn tại phụ lục văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựngcông bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Thông tấn xã Việt Nam căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh