VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3080/VPCP-KTN
V/v thăm dò, khai thác quặng titan tại xã Phước Dinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Xét đề nghị của Công ty Cổ phầnĐầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền tại công văn số 57/CV-PĐ ngày 6 tháng 5năm 2008 về việc thăm dò, khai thác quặng titan tại xã Phước Dinh, huyện NinhPhước, tỉnh Ninh Thuận để làm sạch môi trường cho việc xây dựng Nhà máy điệnhạt nhân, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trườngxem xét, giải quyết đề nghị nêu trên của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng vàThương mại Phú Điền.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Cty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý