VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3082/VPCP-ĐMDN
V/v Chuyển Công ty Lâm Nông Công nghiệp Hà Tĩnh làm thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân Hà Tĩnh;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (công văn số 82/TTr-UBND ngày 14/5/2007), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công vănsố 1390/BNN-ĐMDN ngày 22/5/2007), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (côngvăn số 257/TTr-CSVN ngày 11/5/2007) về việc chuyểnCông ty Lâm Nông Công nghiệp Hà Tĩnhlàm thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Phó Thủ tướng NguyễnSinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý chuyển Công ty Lâm Nông Công nghiệp Hà Tĩnhthuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về làm doanh nghiệp thành viên của Tập đoànCông nghiệp Cao su Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoànCông nghiệp Cao su Việt Nam thực hiện việc giao, nhận này theo quy định hiệnhành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTg;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN; PCN Phạm Viết Muôn, các Vụ: TH, KTTH, NN, ĐP, Website CP;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b), 23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn