VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3083/VPCP-KTN
V/v tỷ lệ khấu hao ván khuôn của các dầm đặc thù thuộc dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng-Hòa Lạc.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thôngvận tải (công văn số 2353/BGTVT-CGĐ ngày 14 tháng 4 năm 2008), ý kiến của Bộ Kếhoạch và Đầu tư (công văn số 3122/BKH-KCHT & ĐT ngày 02 tháng 5 năm 2008),Bộ Xây dựng (công văn số 841/BXD-KTXD ngày 06 tháng 5 năm 2008) về tỷ lệ khấuhao ván khuôn của các dầm đặc thù thuộc Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng- Hòa Lạc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Do tính cấp bách về tiến độ Dựán mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc, đồng ý Bộ Giao thông vận tải đượcáp dụng hình thức khấu hao nhanh đối với ván khuôn các dầm đặc thù của Dự án.Tỷ lệ cụ thể do Bộ Giao thông vận tải quyết định và chịu trách nhiệm.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: XD, KH & ĐT, TC;
- Ban quản lý dự án Thăng Long
(Tổ 24, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội);
- Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng VN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, TTĐT, các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý