VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3087/VPCP-KTTH
V/v kéo dài thời hạn thực hiện và thanh toán vốn năm 2007 của Tập đoàn Dệt may VN.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Dệt mayViệt Nam tại văn bản số 347/TĐDMVN-KTĐT ngày 3 tháng 4 năm 2008, ý kiến của cácBộ: Tài chính tại văn bản số 3423/BTC-ĐT ngày 26 tháng 3 năm 2008; Kế hoạch vàĐầu tư tại văn bản số 3124/BKH-KTCN ngày 2 tháng 5 năm 2008; Công Thương tạivăn bản số 3150/BCT-CNN ngày 18 tháng 4 năm 2008 về việc kéo dài thời hạn thựchiện và thanh toán vốn năm 2007, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kéo dài thời hạn thựchiện và thanh toán vốn kế hoạch năm 2007 của Dự án Ứng dụng công nghệ sinh họcvào sản xuất giống bông kháng sâu thuộc Chương trình Kinh tế kỹ thuật về côngnghệ sinh học đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008.

2. Bộ Công Thương và Tập đoànDệt may Việt Nam chỉ đạo, giám sát chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dựán; bảo đảm quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hiệu quả, đúng mụcđích và đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,PTTg Hoàng Trung Hải;- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,TTĐT, các Vụ: KTN, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy